ZOO Wrocław

Informacje o danych osobowych

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem danych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest ZOO Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław (dalej „ ZOO Wrocław Sp. z o.o.”).

 1. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Wyznaczyliśmy w Spółce Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: iod@zoo.wroc.pl

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ZOO Wrocław?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • realizacji umów zawartych z Panią/Panem umów sprzedaży biletów, voucherów i rocznych kart wstępu do ZOO Wrocław,
 • umożliwienia przesyłania informacji związanych z działalnością ZOO Wrocław oraz łączącą nas z Panią/Panem umową;
 • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach prowadzonej przez ZOO Wrocław działalności;
 • obsługi zgłoszenia zwrotu biletu lub reklamacji przez ZOO Wrocław, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację lub zdecyduje się zwrócił bilet
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ZOO Wrocław, którym jest:

 • kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w przypadkach tego dotyczących za Pani/Pana zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez ZOO Wrocław obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe, w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody, w celu:

 • celu przesyłania Pani/Panu informacji związanych działaniami marketingowymi, promocyjnymi itp. (m. in. powiadamianie drogą e-mailową o konkursach, nowościach, specjalnych wydarzeniach, w których możePan/Pani wziąć udział;
 • zapisywania danych w plikach cookies.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jaki została przez Pana/Panią wyrażona. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe  dopóki nie wycofa Pan/Pani zgody.

Czy podać przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest niezbędne?

W celu realizacji umowy sprzedaży biletów wstępu do ZOO Wrocław oraz voucherów w systemie elektronicznym wymagamy podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię i nazwisko oraz adres email. Do wystawienia faktury wymagamy dodatkowo: informacji o  nazwie firmy i jej adresie, osobie reprezentującej firmę oraz numeru NIP.

W celu realizacji umowy sprzedaży rocznej karty wstępu do ZOO Wrocław wymagamy podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię i nazwisko, datę urodzin, wizerunek.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pana mógł/a korzystać z usług świadczonych przez ZOO Wrocław.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

 1. Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym na rzecz ZOO Wrocław usługi IT oraz bankom w celu umożliwienia realizacji zapłaty za usługę. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym.

 1. Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wobec Pani/Pana wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych może Pani/Pan skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ZOO Wrocław cofnięta zostanie przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych; zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: Pani/Pana dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający ZOO Wrocław sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte; Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ZOO Wrocław są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez ZOO Wrocław Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach może się Pani/Pana sprzeciwić wobec przetwarzania Pani/Pana danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pani/Pan się znalazł/a.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • archiwizacyjnych.

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres, w którym ZOO Wrocław zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.